Integritets- och cookiepolicy för Keesing Media Group B.V.

1. Inledning

Du besöker en webbplats som ingår i Keesing Media Group B.V. och dess dotterbolag (KMG), den största utgivaren av korsordstidningar i Europa. Denna integritets- och cookiepolicy gäller för alla produkter, webbplatser, tjänster och aktiviteter inom KMG och dess dotterbolag, såvida detta inte uttryckligen regleras av deras egna integritetspolicyer.

Vid användning av KMG:s tjänster får KMG och/eller tredje part samla in uppgifter om din användning av dessa tjänster och andra webbplatser. KMG anser att det är av stor vikt att dina personuppgifter behandlas med omsorg och konfidentialitet. KMG efterlever alla relevanta lagar och bestämmelser, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), Telecommunications Act och uppförandekoderna från DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) och andra tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande skydd av personuppgifter.

2. Behandlade personuppgifter och registeransvarig

När du prenumererar på någon av våra produkter eller tjänster eller när du registrerar dig, beställer en publikation, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en försäljningskampanj, använder våra digitala tjänster, kontaktar KMG eller något av dess dotterbolag eller på annat sätt använder dig av tjänsterna från (del av) KMG registreras och behandlas personuppgifterna under KMG:s ansvar.
Förutom de personuppgifter du tillhandahåller KMG själv kan KMG samla in ytterligare personuppgifter om din användning av KMG:s tjänster och registrera och behandla dessa uppgifter. Detta gäller följande personuppgifter:
uppgifter om den utrustning som används såsom ett unikt enhets-ID, operativsystemets version och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt en tjänst

information om användningen av en tjänst, t.ex. den tid du använder den och vilken typ av tjänst som används

platsdata från din enhet eller härledd från din IP-adress som skickas till oss när du använder en viss tjänst

information tillgänglig i externa källor. Vi kan komma att få uppgifter om dig från offentliga eller kommersiellt tillgängliga källor, t.ex. en webbplats för sociala medier om du ansluter till våra tjänster via den platsen.
Registeransvarig är Keesing Media Group B.V., Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam.

3. Ändamålet för behandlingen av uppgifter

KMG behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

upprättande och genomförande av avtalet, t.ex. för att tillhandahålla de produkter, tjänster eller information som valts ut av dig

för fakturering om du har köpt en betaltjänst eller produkt

för att göra det möjligt för dig att placera och utbyta information via en av KMG:s digitala tjänster eller kontakta andra användare av dessa digitala tjänster

för att hålla dig informerad om KMG:s produkter och tjänster om så önskas

för att skicka nyhetsbrev, användarinformation, servicemeddelande eller annat (elektroniskt) meddelande till dig

för att möjliggöra inloggning via sociala webbplatser (tillhandahållna av tredje part)

för att visa riktade annonser (genom att sälja tillgängligt annonsutrymme till tredje part), exempelvis visa dig en annons om en produkt eller tjänst som KMG bedömer som intressant för dig på grundval av de uppgifter som behandlas om dig. KMG kan använda dina personuppgifter för att skapa en profil utifrån vilken KMG försöker utvärdera dina intressen. Annonser som tillhandahålls av KMG (eller tredje part) kan anpassas efter din profil:

för att förbättra produkter och tjänster. Baserat på uppgifter om dina intressen och användningen av våra produkter och tjänster, försöker vi förbättra våra produkter och tjänster och bättre anpassa dem till din användning eller dina intressen.

för att efterleva de lagar och regler som gäller för KMG.

Dina personuppgifter kan komma att utbytas för ovannämnda ändamål eller göras tillgängliga för alla företag inom KMG som tillämpar denna integritets- och cookiepolicy. Det är även möjligt att när du använder olika KMG-produkter och/eller tjänster kombineras uppgifterna som tillhandahålls i det sammanhanget till att skapa en profil med uppgifter från (användningen av) andra KMG-produkter och/eller tjänster. När du använder våra digitala tjänster kan ett konto skapas automatiskt med hjälp av de personuppgifter du redan har tillhandahållit inom ramen för en av våra andra tjänster. Alla dotterbolag som har tillgång till dina personuppgifter erbjuder samma skyddsnivå som KMG.

4. Tillhandahållande av uppgifter till tredje part

Dina uppgifter kommer inte att tillhandahållas tredje part som inte ingår i KMG-gruppen utan ditt samtycke, med undantag för följande. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut utan ditt samtycke till parter som är anlitade av KMG för att utföra sina tjänster (exempelvis leverantören av en produkt som beställts av dig). I sådana fall används dina uppgifter endast för det ändamål som var anledningen till att du lämnade ut dem (t.ex. leverans av produkten). Dessa tredje parter agerar som registerförare för KMG med vilka KMG sluter ett avtal för behandling av personuppgifter med dessa parter, däribland Aller media..

Dessutom kan KMG vara skyldig att tillhandahålla vissa uppgifter enligt gällande lagar och förordningar, exempelvis till polisen i samband med en brottsutredning. I dessa fall tillhandahåller KMG endast uppgifterna om det framgår att det är en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Slutligen kan KMG komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, t.ex. om en tredje part anser att innehållet i din annons kränker deras immateriella rättigheter eller att ett olagligt uttalande har publicerats på ett av forumen som tillhandahålls av KMG. I dessa fall tillhandahåller KMG bara dina uppgifter under strikta villkor och tar alltid hänsyn till dina intressen.

5. Telefonsamtal

Telefonsamtal till KMG:s kundservice kan komma att spelas in i utbildningssyfte. Inspelningarna kommer inte att lagras längre än vad som är absolut nödvändigt och är inte tillgängliga för obehöriga personer.

6. Externa tjänsteleverantörer och andra webbplatser

Om du kommer till en tredje parts webbplats eller applikation med hjälp av en digital tjänst från KMG gäller den aktuella tredje partens villkor och integritetspolicy. Du rekommenderas att läsa den tredje partens integritetspolicy. För digitala tjänster från KMG som du får tillgång till via sociala medier från tredje part, kommer KMG att behandla de inloggningsuppgifter som används av dig på samma sätt som beskrivs i denna integritets- och cookiepolicy.

7. Dataskydd

KMG respekterar alla berörda personers integritet och säkerställer att personuppgifter behandlas konfidentiellt och med största försiktighet. Alla personuppgifter lagras säkert i

KMG:s register. Denna databas är endast tillgänglig för anställda på KMG, i den mån de behöver tillgång till den för att utföra sina arbetsuppgifter. Vidare gör KMG rimliga ansträngningar för att säkra sina system mot förlust och/eller någon form av olaglig användning eller behandling och använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål i enlighet med den senaste tekniken. KMG är dock inte ansvarig för olagligt erhållen åtkomst till datorer eller filer, virus spridda via annonser, andra olagliga program eller filer eller någon annan konsekvens av tillhandahållandet av uppgifter till KMG.

8. Tillgång till och korrigering av uppgifter samt rätten att invända

Kontroll och rättelse: du kan när som helst och utan kostnad kontrollera dina uppgifter som behandlas av KMG och ändra dessa uppgifter om så önskas. Du kan skicka denna begäran via e-post till privacy@keesing.com eller per post, se adressuppgifterna nedan. KMG besvarar sådana förfrågningar så snart som möjligt och senast inom fyra (4) veckor.

Invändning: du kan när som helst invända mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring och/eller för marknadsföringsinformation om KMG:s produkter och tjänster eller riktade erbjudanden via e-post, telefon, post och/eller SMS genom att skicka en begäran om detta till privacy@keesing.com eller per post till postadressen nedan. E-postmeddelanden från KMG innehåller ett alternativ för att avregistrera sig från framtida utskick (opt-out). Om du använder detta alternativ mottar du inte längre sådana meddelanden. Du kan inte välja bort informationsmeddelanden.

Radering: om du vill att KMG ska ta bort dina personuppgifter och/eller konto kan du begära detta genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@keesing.com. Vissa personuppgifter kan komma att behållas även efter en begäran om radering. Detta är exempelvis fallet om det krävs för att kunna hantera beställningar eller om KMG har lagstadgade skyldigheter att lagra sådana uppgifter.

Begränsning av behandlingen: om du har giltiga skäl att begära begränsning av behandlingen, till exempel om du bestrider korrektheten i de personuppgifter som behandlas av KMG eller om du invänder mot KMG:s behandling av dina personuppgifter kan du begära detta genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@keesing.com.

Dataportabilitet: om KMG:s behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke och genomförs via automatiserade processer kan du begära att du får de personuppgifter du har lämnat till KMG i en strukturerad, aktuell och maskinläsbar form. Du kan lämna in denna begäran tillprivacy@keesing.com.

Återkallande av samtycke: du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att KMG behandlar dina personuppgifter.

Klagomål: om du har ett klagomål beträffande KMG:s användning av personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten (DPA).

Om du vill utöva någon av de ovan angivna rättigheterna kan du göra det skriftligen till:

Keesing Media Group
Att: Customer Registration Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@keesing.com

9. Cookies

När du använder KMG:s tjänster kan uppgifter om din användning av dessa tjänster och andra webbplatser komma att samlas in av KMG och/eller av tredje part, exempelvis via cookies.

En cookie är en liten fil som skickas tillsammans med sidor från en webbplats och lagras på din dators hårddisk av din webbläsare.

Mer information om cookies finns i vår cookiepolicy.

10. Lagringsperioder

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in eller behandlades.

11. Överföringar till länder utanför EES

KMG eller tredje part anlitad av KMG kommer endast att lagra eller behandla dina personuppgifter utanför EES om detta överensstämmer med gällande regler för överföring av personuppgifter till länder utanför EES.

12. Ändringar av denna integritets- och cookiepolicy

KMG förbehåller sig rätten att ändra denna integritets- och cookiepolicy. Ändringar publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritets- och cookiepolicy för att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad om innehållet i den integritets- och cookiepolicy som gäller.

13. Överföring av företag

KMG kan överlåta sitt företag, dotterbolag och/eller tjänster till tredje part. I sådana fall överförs även dina personuppgifter till den berörda parten. Om du efter detta inte längre vill använda KMG:s tjänster kan du begära att dina uppgifter raderas.

14. Kontakt

Har du frågor eller kommentarer om denna integritets- och cookiepolicy, kontakta:

Keesing Media Group
T.a.v. Customer Registration Basisweg 30
1043 AP Amsterdam.

Alternativt skicka ett e-postmeddelande till privacy@keesing.com

Denna integritets- och cookiepolicy ändrades senast den 16 mars 2018.

Uttalande om kakor från Keesing Media Group B.V. (KMG)

Webbplatser som tillhör KMG använder så kallade kakor. En kaka är en liten fil som skickas tillsammans med webbplatssidor och sparas på din dators hårddisk. Nedan ger vi en översikt över vilka kakor som används av KMG.

Funktionella kakor som gör webbplatsen mer användarvänlig

Funktionella kakor gör KMG:s webbplatser användarvänligare och ser till att webbplatserna fungerar ordentligt. Dessa kakor kan placeras på din hårddisk utan ditt tillstånd. Dessa kakor används för att förenkla navigation och inloggning på webbplatser och mobilappar som tillhör KMG eller för att komma ihåg dina inställningar och/eller preferenser för användning av webbplatser och mobilappar som tillhör KMG. Exempel: om du har loggat in på en webbplats informeras vårt system via en kaka att du redan är inloggad nästa gång du besöker samma webbplats. Du behöver därför inte logga in på nytt.

Analytiska kakor som KMG använder för att mäta användning av webbplatser

KMG använder kakor för statistiska ändamål, d.v.s. för att analysera användning av KMG:s webbplatser. Exempel: man kan räkna hur många besökare har besökt en viss webbsida så att KMG vet vilka (delar av) deras webbplatser som är mest populära.

Google Analytics

Google Analytics används på våra webbplatser för att samla anonymiserade uppgifter om sammanlagd webbplatsanvändning. På detta sätt kan KMG se hur besökare använder våra webbplatser. Vi använder denna information för att anpassa våra webbplatser på ett lämpligt sätt. Vi använder även informationen för att optimera webbplatsernas funktion. Klicka här [länk till Googles integritetspolicy] om du vill ha mer information om Googles integritetspolicy, och klicka här [länk till Google Analytics integritetspolicy] för specifik information om Google Analytics.

Kakor från sociala medier

Innehållet på våra webbplatser kan delas via sociala medier med hjälp av olika knappar. För att dessa knappar ska fungera används kakor från sociala medier som känner igen dig när du vill dela en artikel eller video. Kakor från sociala medier placeras endast på våra webbplatser när man klickar på knapparna.

Dessa kakor gör det därför möjligt för inloggade användare från utvalda sociala medier att dela visst innehåll på våra webbplatser direkt.

KMG hänvisar till uttalanden på de sociala mediernas egna webbplatser (se länkarna nedan) för information om kakor som sociala medier placerar och eventuella data som de samlar in. Var medveten om att dessa uttalanden kan uppdateras regelbundet. KMG har inget inflytande på detta.

Facebook
Twitter

Spårningskakor för innehåll och erbjudanden på våra webbplatser

KMG använder spårningskakor för att göra innehållet på våra webbplatser mer personligt och relevant för dig. Med hjälp av dessa kakor kan annonsörer på våra webbplatser (och mobilappar) som du besöker få en bättre uppfattning om dina behov och intressen, förhindra att du ser en annons för ofta och registrera hur ofta en viss annons visas. Exempel: innan en video visas kanske du ser en annons. Annonserna som redan har visats för dig spåras för att förhindra att du alltid ser samma annons.

Spårningskakor från annonsörer

Tredje parter presenterar annonser på våra webbplatser på uppdrag av KMG. De placerar därför även kakor på din dator. Dessa tredje parter placerar kakor på vårt uppdrag. Dessa tredje parter intar rollen som databehandlare enligt lagen om skydd av personuppgifter, och KMG (eller ett av företagen i koncernen) är dataansvarig.

Annonsörer och parter som är anställda av annonsörer, som köper in annonsplatser, kan placera kakor när de visar annonser på våra webbplatser. Det aktuella företagets policy gällande integritet och kakor gäller för användning av kakor från andra företag. Dessa parter får enligt kontrakt endast använda uppgifterna som de samlar in från kakor som har placerats på våra webbplatser och mobilappar i den utsträckning det krävs för den inköpta tjänsten. Med andra ord får annonsörer endast använda uppgifter för att räkna hur många gånger en annons visas, för att mäta om någon klickar på annonserna och om du som användare ser en annons och senare gör en beställning på annonsörens webbplats (vilket innebär att annonsören på grund av detta betalar en (extra) avgift till den part som lagt ut annonsen på annonsörens uppdrag).

Ta bort och vägra ta emot kakor

Du kan använda webbläsarinställningarna på din dator för att ta bort redan utplacerade kakor och för att vägra ta emot nya kakor. Metoden varierar beroende på vilken webbläsare du använder; se webbläsarens hjälpfunktion om du behöver hjälp. Dessutom kan du vägra att ta emot de flesta kakor som används av KMG:s webbplatser, både individuellt och kollektivt, via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Här kan du också ta reda på vilka kakor som är aktiva i din webbläsare.

Du kan fortfarande se reklam när du har tagit bort eller vägrat att ta emot kakor.
Se upp: om du tar bort eller vägrar att ta emot kakor kan du inte alltid använda alla funktioner på webbplatser och mobilappar. Dessutom påverkar borttagning eller vägran att ta emot kakor endast datorn och webbläsaren som du utför denna åtgärd på. Om du använder flera datorer och/eller webbläsare ska du upprepa åtgärden ovan så ofta det krävs.

Senast uppdaterad: 16 mars 2018